Algemene verkoopvoorwaarden

Totstandkoming van deovereenkomst

Artikel 1.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en diensten van Befre® en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werken, beloftes, overeenkomsten en leveringen van Befre® en primeren boven alle andere voorwaarden, inclusief die van de klant, zelfs als deze achteraf worden verzonden. Generlei afwijking van deze algemene voorwaarden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Befre®.

Artikel 2.

De afgifte aan Befre® van productie-eenheden, zoals grondstoffen, modellen, kopijen en/of originele documenten/bestanden…, met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een exemplaar en/of proefdruk te leveren, houdt een verbintenis in, in hoofde van de klant, aan Befre® de uitvoering van het werk of enige bestelling toe te vertrouwen, als de bovengenoemde exemplaar en/of proefdruk sluitend is, en/of om alle kosten en uitgaven van Befre® te vergoeden.

Artikel 3.

De offertes van Befre®, geldig voor een periode van 30 dagen, houden geen verbintenis in en worden gemaakt onder voorbehoud van voldoende voorraad van de benodigde grondstof of eindproduct, en omvatten geen staatskosten (belastingen, toeslagen, tarieven, enz.) die gewoonlijk worden gedragen door de klant. Bestellingen die rechtstreeks door de klant worden ingediend of door onze vertegenwoordigers worden genoteerd zijn onderhevig aan de aanvaarding van Befre® en zijn alleen geldig na ontvangst van een schriftelijke bevestiging door Befre®.

Artikel 4.

In geval van samengestelde prijsopgaven zal Befre® niet gehouden zijn om een deel van de bestelling te leveren tegen betaling van het overeenstemmende gedeelte van de totale prijs.

Artikel 5.

Elke klant die een bestelling plaatst en verzoekt onze factu(u)r(en) aan een derde te richten, is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN – MELDING NAAM VAN DELEVERANCIER

Artikel 6.

De klant verklaart dat hij eigenaar is van of volledige rechten heeft op enig intellectueel eigendom dat wordt gebruikt bij de uitvoering van een bestelling. Befre® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, noch voor de gevolgen daarvan. De klant zal Befre®, haar kaderleden, tussenpersonen en werknemers schadeloosstellen en vrijwaren van alle verliezen, uitgaven, schadevergoedingen, aansprakelijkheden, claims of eisen in rechte of in billijkheid voor daadwerkelijke of vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Als een vordering wordt toegewezen in een bevoegde rechtbank of jurisdictie, vergoedt de klant Befre® ook voor eventuele verdedigingskosten. Elk geschil met betrekking tot dergelijke rechten schort de uitvoering van het werk op, alle kosten worden aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 7.

De klant verleent en stemt ermee in om Befre® het onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende recht te verlenen om elke productfoto op haar website of verkoopbrochures weer te geven en/of te reproduceren. Befre® heeft ook het recht om haar naam/merk op alle producten aan te brengen, zelfs als ze al de naam van een uitgever, tussenpersoon, een reclameagent of andere derden vermelden.

SAMENSTELLING, MATERIAAL VAN DE LEVERANCIER, EXEMPLAAR ENDRUKPROEF

Artikel 8.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het lettertype, de grafische afbeeldingen, de lay-out, het ontwerp of anderen vrij gekozen door Befre®, die niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen klaar of de bestanden die worden ontvangen van de klant.

Artikel 9.

Als de klant Befre® van (grafisch) materiaal voorziet, moet dit op kosten van de klant op tijd worden geleverd, volgens het productieschema, vooruitbetaald, naar behoren verpakt, verzonden naar ons hoofdkantoor en/of een andere locatie door ons aangewezen. De ondertekening voor ontvangst van de transportdocumenten bevestigt alleen de ontvangst van de materialen.

Als de klant ‘pre-press’ digitaal materiaal levert zonder een gedrukte versie, kan Befre® niet verantwoordelijk worden gehouden voor het afdrukresultaat en/of plotten.

Als de klant computerbestanden tot onze beschikking stelt, moet de klant de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden.

Moeilijkheden of productievertraging als gevolg van problemen met materialen die door de klant zijn verstrekt, kunnen leiden tot een toename van de levertijden en prijzen.

Artikel 10.

Op verzoek van de klant, biedt Befre® een proefdruk, zoals een blauwdruk of een exemplaarafdruk. Eventuele verzorgde exemplaren, waaronder een kleurenreproductie en/of op kopieermateriaal, worden extra in rekening gebracht. Als de klant geen exemplaar of drukproef vraagt, kan Befre® niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit ervan.

Artikel 11.

Befre® zal redelijke inspanningen leveren om eventuele fouten in de samenstelling en woordafbreking op verzoek van de klant te corrigeren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze en/of andere spelling-, taal- of grammaticale fouten.

Alle wijzigingen die op welke manier dan ook in de oorspronkelijke bestelling worden aangebracht (ontwerp, patroon, tekst, verwerking, plaatsing van illustraties in het formaat, afdrukwerk, inbinden, enz …) moeten schriftelijk of namens de klant worden aangevraagd. In geval van aanvaarding door Befre® worden deze wijzigingen extra in rekening gebracht en wordt de leveringstermijn verlengd. Hetzelfde geldt voor stilstand van de machines nodig in afwachting van de definitieve printopdracht.

Artikel 12.

De bevestiging door een “goed voor druk” of “‘sample approval” gedateerd en ondertekend door de klant, ontslaat Befre® van elke verantwoordelijkheid voor fouten of vergetelheid die tijdens of na het printen/fabricage worden opgemerkt. De printopdracht blijft onze eigendom en dient als bewijs in geval van betwisting.

PRODUCTIE-ELEMENTEN ENBEWARING

Artikel 13.

De bewaring van productie-elementen (composities, films, bewerkingen, uitsnijdingen, ontwerpen, tekeningen of materiaal) wordt uitgevoerd op risico van de klant die Befre® uitdrukkelijk en onherroepelijk vrijwaart van aansprakelijkheid voor de berwaring (inclusief verlies of beschadiging).

LEVERINGSTERMIJNEN

Artikel 14.

De door de klant vastgestelde en door Befre® geaccepteerde productietermijn begint te lopen op de werkdag volgend op de levering van alle elementen die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling, inclusief de “sample approval” (ondertekende overeenkomst).

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor nalaten of vertraging in de uitvoering als gevolg van een oorzaak die buiten de redelijke omstandigheden valt, inclusief maar niet beperkt tot: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, verstoringen, stakingen, handeling van de overheid, lock-outs, vertragingen veroorzaakt door de rederij (boot of vliegtuig) van zowel Befre® als zijn mede-leveranciers, machinestoring, brand, overstroming, falen van de contractpartijen, onderbreking van de transportmiddelen, leveringsproblemen voor grondstoffen, materialen en energie, evenals beperkingen of verboden opgelegd door de autoriteiten.

OPZEGGINGSTERMIJNEN

Artikel 15.

De klant stemt ermee in de uitvoering van werken van periodieke aard (opdrachten die bestaan uit gedeeltelijk werk op regelmatige basis) niet in te trekken tenzij kennisgeving wordt gedaan per aangetekende brief met een redelijke opzegtermijn voor Befre® en met vergoeding van alle kosten, uitgaven, schade en verlies van gemaakte inkomsten.

AFWIJKINGEN

Artikel 16.

De klant gaat akkoord met de gebruikelijke toleranties van 10% in termen van hoeveelheden en afmetingen. BeFre® verbindt zich ertoe de exact geleverde hoeveelheid te factureren op basis van de overeengekomen eenheidsprijs.

Artikel 17.

De bestellingen worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstof, tenzij de partijen specifieke eisen overeenkomen (d.w.z. onuitwisbare inkt, hygiënenormen). Aanvullende vereisten die na de oorspronkelijke bestelling worden verzonden, kunnen leiden tot aanpassingen van de prijs en de levertijd.

De perfecte overeenstemming van de te reproduceren kleuren, evenals de perfecte bestendigheid, duurzaamheid en onveranderlijkheid van de inkten, het inkten en vlekken zijn niet gegarandeerd. Er wordt geen garantie gegeven voor de weerstand van inkten tegen “UV” -stralen. Daarom, worden de verschillen die inherent zijn aan het soort uitgevoerde werkzaamheden uitdrukkelijk aanvaard door de klant.

KLACHTEN ENAANSPRAKELIJKHEID

Artikel 18.

Alle klachten of betwistingen worden aangetekend verzonden naar het hoofdkantoor van Befre® binnen acht dagen na levering. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht alle goederen te hebben geaccepteerd.

Als de klant een deel van de geleverde goederen gebruikt, naar derden verzendt of aan een distributiebedrijf toevertrouwt, wordt hij geacht de gehele oplage te hebben aanvaard. Gebreken die zijn vastgesteld aan een deel van de geleverde goederen, rechtvaardigen niet de weigering van de gehele levering.

Artikel 19.

De aansprakelijkheid van Befre® is beperkt tot de terugname en terugbetaling van niet-conforme artikelen. Deze middelen zijn de enige middelen van de klant voor het niet-nakomen door Befre® van diens verplichtingen. De terugname en terugbetaling vormen een volledige nakoming van alle aansprakelijkheid van Befre®. Behalve zoals hierin uiteengezet, is Befre® niet contractueel aansprakelijk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of strikte aansprakelijkheid van Befre®) of anderszins voor schade of verlies van andere eigendommen, verlies van winst of inkomsten, verlies van lading, verlies van gebruik van apparatuur, kapitaalkosten, kosten van gekochte of gehuurde apparatuur, vorderingen van klanten van diens klanten of voor enige bijzondere, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schadevergoeding. De middelen van de klant die hierin worden uiteengezet, zijn exclusief en de aansprakelijkheden van Befre® met betrekking tot eventuele vorderingen van de klant die voortvloeien uit de diensten en/of goederen die worden verkocht onder deze Algemene Voorwaarden of een bestelling of iets dat hiermee verband houdt, zoals de uitvoering daarvan, of van de fabricage, verkoop, levering of wederverkoop of gebruik van enig onderdeel dat onder een of andere bestelling valt, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of strikte aansprakelijkheid van Befre®) of anderszins, zijn beperkt tot de hier beschreven middelen.

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER – RISICOS

Artikel 20.

De goederen worden franco geleverd op de door de klant aangewezen plaats.

BeFre® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade aan personen, voertuigen, boten, gebouwen, planten en goederen (niet-uitputtende lijst), na levering.

Artikel 21.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbetalingskosten voor rekening van de klant. In geval van niet-betaling op de vervaldag, blijven de goederen als garantie behouden en wordt de levertijd opgeschort, onverminderd andere rechten.

BETALINGEN – BEEINDIGING – BEVOEGDHEID

Artikel 22.

De betaling van een voorschot gelijk aan een derde van het totale bedrag kan worden gevraagd, evenals een soortgelijk voorschot na ontvangst van de sample approval en het saldo bij aflevering. Wissels, cheques, warrants of kwijtingen brengen noch schuldhernieuwing of afwijking van deze clausule mee.

Vanaf de vervaldag, wordt elke onbetaalde factuur volledig en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd, met een vertragingsrente van 11,50% per jaar en met een contractuele schadevergoeding vastgesteld op 12,50% van het op de vervaldag te betalen bedrag, met een minimum van € 100,00.

In dit geval, zijn alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Befre® het recht om de uitvoering van bestaande contracten op te schorten tot ontvangst van de volledige betaling.

Artikel 23.

Als de bestelling wordt geannuleerd of als de uitvoering door de klant wordt opgeschort, wordt de factuur gebaseerd op de voortgang van de uitvoering van de bestelling (salarissen, grondstoffen, onderaanneming, enz.). Het bedrag wordt verhoogd met een conventionele schadevergoeding van 10%, behalve als grotere schade wordt aangetoond. De annulering van een bestelling door de klant geeft ons het recht op een forfaitair bedrag van 20% van de aankoopprijs, naast eventuele opslagkosten of andere.

Artikel 24.

De eigendomsoverdracht vindt plaats na volledige betaling van de verschuldigde bedragen. De risico’s verbonden aan verlies of vernietiging of beschadiging van goederen of veroorzaakt door de klant zijn voor rekening van de klant zodra de goederen beschikbaar worden gesteld.

Artikel 25.

Een bestelling kan te allen tijde door Befre® worden beëindigd in het geval dat:

  • De klant is in gebreke onder een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of is nalatig in de betaling van zijn voorschot en verzuimt een dergelijk gebrek of nalatigheid te herstellen binnen vijftien (15) dagen na schriftelijke kennisgeving daarvan, of
  • De klant wordt insolvent, of als er door of tegen de klant een procedure wordt ingeleid in faillissement of onder een insolventiewetgeving of voor reorganisatie, curatele of ontbinding, of als de klant een opdracht uitvoert ten behoeve van een of meer van zijn schuldeisers.

Artikel 26.

Indien om welke reden dan ook een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van een bestelling ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling geacht te zijn gewijzigd in de minimale mate die nodig is om een dergelijke bepaling in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetgeving, en afdwingbaar daaronder, en de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de bestelling worden niet beïnvloed en blijven volledig van kracht.

Artikel 27.

Elke vraag, vordering of betwisting in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of een bestelling wordt in eerste instantie op een minnelijke wijze behandeld. Alleen in die gevallen waarin partijen alle opties hebben uitgeput om hun problemen op te lossen, aanvaarden de partijen dat geschillen voor de rechtbanken van Brussel worden beslecht.

Deze Algemene Voorwaarden en/of alle bestellingen en elke vordering, controverse of geschil die voortvloeien uit of daarmee verband houden (ongeacht of deze contractueel, onrechtmatig of anderszins klinken) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne materiële wetgeving van België , maar met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en met uitzondering van beginselen van rechtskeuze, die anders van toepassing zouden kunnen zijn.

Artikel 28.

Geen enkele wijziging of wijziging van deze Algemene Voorwaarden of van een bestelling of afstand van een van de hierin opgenomen bepalingen is bindend voor beide partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van elke partij.

Artikel 29.

De gegevens van de klant, zijn personeel en vertegenwoordigers (achternaam, voornaam, afbeelding, beroep, functie, woonplaats, vaste en mobiele nummers, faxnummers, e-mailadres, talen en specialisatiegebieden), meegedeeld aan Befre® op grond van een precontractuele of contractuele relatie, worden gecodeerd in de computerbestanden en interne documenten van Befre®.

De verwerking van deze gegevens door Befre®, als opzichter, is bedoeld om het aangaan van een zakelijke relatie en de uitvoering van haar contractuele verplichtingen mogelijk te maken. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens zou de samenwerking van de partijen verhinderen.

De ontvangers van deze gegevens zijn uitsluitend personeelsleden en vertegenwoordigers van Befre®.

De verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en een periode van tien (10) jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de contractuele relatie eindigde.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt door Befre® heeft het recht om deze gegevens te raadplegen, die hen in een duidelijk, beknopt en begrijpelijk formaat worden toegestuurd, en in geval van onjuiste informatie, heeft het recht om ze te corrigeren en/of aan te vullen. Elke betrokkene heeft ook het recht om de beperking van de verwerking van zijn gegevens te vragen en zijn gegevens te ontvangen voor verzending naar een andere gegevensbeheerder in de gevallen bedoeld in de artikelen 18 en 20 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Ten slotte, heeft de betrokkene het recht om te vragen om verwijdering van zijn gegevens wanneer de verwerking ervan niet langer nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de genoemde Verordening.

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kan de betrokkene een schriftelijk verzoek per e-mail sturen naar het volgende e-mailadres (info@befre.eu). Het verzoek van deze persoon moet vergezeld gaan van een fotokopie van beide zijden van zijn identiteitskaart in overeenstemming met artikel 12 van de genoemde Verordening.

Het volledige privacybeleid van Befre® is beschikbaar op de volgende website: (www.befre.be).

De betrokkene kan een klacht over de uitoefening van zijn rechten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat, 35, B-1000 Brussel; Tel: 02 274 48 00; www.autoriteprotectiondonnees.be; contact@apd-gba.be.